sreda, 26. septembar 2018.
JAVNI OGLAS o sprovodjenju postupka javnog nadmetanja radi otudjenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca
JAVNI OGLAS o sprovodjenju postupka javnog nadmetanja radi otudjenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14), člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (''Sl. glasnik RS'' broj 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 i 108/2016), člana 19-21 Uredbe o uslovima pribavljanja i otudjenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS" br. 16/2018) i Odluke o pokretanju postupka otudjenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca („Sl.list Opštine Vršac" br.10/2018) Gradonačelnica Grada Vršca dana 26.09.2018.godine objavljuje :

JAVNI OGLAS o sprovodjenju postupka javnog nadmetanja radi otudjenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca

I Raspisuje se javni oglas za javno nadmetanje za otudjenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca , upisane u u LN br. 9961 KO Vršac i to :

Poslovni prostor - jedna prostorija poslovnih usluga-LOKAL br.1,površine 15m2 u javnoj svojini Grada Vršca , koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje označene br.1,na katastrarskoj parceli br.4365 KO Vršac,u Vršcu u ulici Nikole Tesle br.1.

II Početna cena nepokretnosti opisane u tački I iznosi 657.225,00 dinara.

III Depozit (garantni iznos) za učešće u postupku otudjenja se utvrdjuje u iznosu od 20 % od početne cene. Depozit se uplaćuje na depozitni račun Gradske uprave Depozit SO Vršac br.840-720804-40 po modelu 97, sa obaveznim pozivom na br.54-241, svrha uplate-depozit za javno nadmetanje.

IV Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu smatraće se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa uplaćenog za učešće u javnom nadmetanju.

V Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

VI Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponudjača je visina ponudjene cene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otudjuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude odnosno ne potpiše ugovor o otudjenju ili ne prihvati početni iznos. Lice kome se nepokretnost otudjuje dužno je da u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o otudjenju zaključi ugovor o otudjenju nepokretnosti. Učesnik u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati dužan je da isplati utvrdjenu (izlicitiranu) cenu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora o otudjenju. Ukoliko kupac ne pristupi zaključenju Ugovora o otudjenju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja o otudjenju, Rešenje o otudjenju zemljišta se stavlja van snage bez prava kupca na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa za učešće u javnom nadmetanju. Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na otudjenje predmetne nepokretnosti, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 radnih dana od dana sprovedenog postupka.

VII Prijava za učešće na javnom nadmetanju (u daljem tekstu: prijava) može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave Grada Vršca ili na www.vrsac.org.rs i obavezno sadrži:

1) za fizička lica: ime i prezime, JMBG, br.lične karte, adresu stanovanja i br.telefona; 2) za pravna lica i preduzetnike: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj, matični br, br.telefona, potpis ovlašćenog lica i pečat; 3) vidljivu naznaku na koju katastarsku parcelu se odnosi; 4) izjavu o prihvatanju uslova oglasa.

VIII Uz prijavu se dostavlja i: 1.dokaz o uplaćenom garantnom iznosu; 2.fotokopija lične karte za fizička lica 3.specijalna i sudski overena punomoć; 4.Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar i 5. Potvrda o poreskom identifikacionom broju / PIB /

IX Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje je 30 dana od dana oglašavanja na website-u Grada Vršac, odnosno do 26.10.2018.godine.

Prijavu sa prilozima zainteresovano lice može predati na pisarnici Gradske uprave u Vršcu ili dostaviti na adresu: Grad Vršac, Trg Pobede br.1. 26300 Vršac, sa naznakom: Komisiji za pribavljanje, otudjenje i davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada - za javno nadmetanje.

X Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve gore navedene isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predvidjene oglasom ili su ti podaci dati suprotni objavljenom tekstu oglasa.

XI Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje specijalnu overenu punomoć.

XII Javno nadmetanje će se održati u maloj sali Skupštine Grada Vršca dana 31.10.2018.godine sa početkom u 10.00 časova.

Uvid u dokumentaciju vezanu za otudjenje predmetne nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova u Odeljenju za imovinsko-pravne poslove, u Vršcu ul. Dvorska 10a, na I spratu ili na tel. br. 013/ 839-165 lokal 16.

Gradonačelnica

Dragana Mitrović

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP