среда, 22. мај 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1- 05/2019-II-01

Датум:20. мај 2019. године

Вршац, Трг победе 1

 

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „СлужбенилистГрадаВршца", бр.1/2019) и члана 89. став 2 Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 5/2019),

С А З И В А М

XXXVСЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 27. маја 2019.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 10,00 часова

 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о усвајању плана детаљне регулације Северне индустријске зоне у Вршцу.

2. Доношење Одлуке о израдиПланадетаљнерегулацијеподручјабившекасарне у Вршцу, парцелаброј 9024 КО Вршац.

3. Разматрање извештаја о раду Градске управе и предузећа и установа чији је оснивач Град Вршац за 2018. годину и то:

- Технолошког парка Вршац,

- Народног позоришта „Стерија" Вршац,

- Туристичке организације Вршац, - Дома здравља Вршац,

- Културног центра Вршац,

- Здравствене установе „Апотека" Вршац,

- Дома омладине Вршац,

- Градског музеја Вршац,

- Историјског архива Бела Црква,

- Центра за социјални рад Града Вршца,

- Градске библиотеке Вршац.

4. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење споразума о уређену међусобних права и обавеза са SWISSLION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREHRAMBENA INDUSTRIJA BEOGRAD поводом отуђења непокретности - гараже број 3 у улици Дворској у Вршцу.

5. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење споразума о уређену међусобних права и обавеза са SWISSLION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREHRAMBENA INDUSTRIJA BEOGRAD поводом отуђења непокретности - гараже број 4 у улици Дворској у Вршцу.

6. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење споразума о уређену међусобних права и обавеза са Обрадовић Павломповодом отуђења непокретности - гараже број 4 у улици Дворској у Вршцу.

7. Доношење Одлуке о успостављањуправаслужбеностипролазанаделукатастарскепарцелеброј 22668/1 КО Вршац у јавнојсвојиниГрадаВршца, у користкатастарскепарцелеброј 22662/2 КО Вршац.

8. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Виореауа Босиок на катастарским парцелама бр. 28008, 28009 и 28101 КО Вршац.

9. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Томић Дарка, Томић Вере и Живанов Виолете на катастарској парцели бр. 28007 КО Вршац.

10. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Бавански Софије и Бавански Здравка на катастарској парцели бр. 28006 КО Вршац.

11. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Јованов Валентине и Јованов Дорине на катастарској парцели бр. 27991 КО Вршац.

12. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Ранков Николе на катастарским парцелама бр. 27989 и 27990 КО Вршац.

13. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Максимовић Симеона на катастарској парцели бр. 27984 КО Вршац.

14. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Максимовић Николе на катастарској парцели бр. 27980 КО Вршац.

15. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Обрадовић Милована на катастарској парцели бр. 27979 КО Вршац.

16. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Милошевић Верице, Милошевић Драгана и Милошевић Мирослава на катастарској парцели бр. 28089 КО Вршац.

17. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Обрадовић Радмиле на катастарској парцели бр. 28087 КО Вршац.

18. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Басарић Јовице на катастарској парцели бр. 28080 КО Вршац.

19. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Славинка Цуца и Милан Цуца на катастарској парцели бр. 28078 КО Вршац.

20. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Милановић Славице на катастарској парцели бр. 28077 КО Вршац.

21. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Ђокић Никице и Ђокић Жарка на катастарској парцели бр. 28075 КО Вршац.

22. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Хонае Мариус и Хонае Елизабета на катастарској парцели бр. 28074 КО Вршац.

23. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист Града Вршца на непокретности у приватној својини Маринковић Милана и Маринковић Јованке на катастарској парцели бр. 28073 КО Вршац.

24. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању мобилне јединице за социјално укључивање рома и ромкиња.

25. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња.

26. Доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Вршца.

27. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс усклађеног Програма пословања ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР Вршац за 2019 годину.

28. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР Вршац о одобрењу позајмице ВДП ЈУЖНИ БАНАТ Вршац

29. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник за уклањање, премештање, пренос и смештај возила.

30. Доношење Закључка о упућивању предлога за уређивање имовинскоправних односа између Републичке дирекције за имовину РС и Града Вршца за КО Потпорањ.

 

Напомена: Материјал за тачку 1., 26., 27. и 28.биће достављен накнадно.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон:835-667.


ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP