понедељак, 02. септембар 2019.
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА У ВРШЦУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЕ «ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА 2019.»
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА У ВРШЦУ  ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЕ «ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА 2019.»

На основу Закључка Градског већа Града Вршца број 06.2-18/2019-III-01 од 30. августа 2019. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката за време прославе «Дани бербе грожђа 2019.» расписује

 

ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА У ВРШЦУ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЕ

«ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА 2019.»

 

Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за доделу локација на јавној површини у Вршцу за постављање привремених објеката у време манифестације «Дани бербе грожђа 2019.» и то :

 

а) Локације за угоститељске објекте

- за локацију «1», дужине 19 метара ширине 10 метара (површине 190м2) у износу од 450.000,00 динара,

- за локацију «2», дужине 19 метара ширине 10 метара (површине 190м2) у износу од 450.000,00 динара,

- за локацију «3», дужине 15 метара ширине 8 метара (површине 120м2) у износу од 300.000,00 динара,

- за локацију «4», дужине 15 метара ширине 8 метара (површине 120м2) у износу од 300.000,00 динара,

- за локацију «5», дужине 14 метара ширине 8 метара са додатном површином од 10 x 8 метара у оквиру паркинга (укупна површине 192м2) у износу од 400.000,00 динара,

- за локацију «6», дужине 19 метара ширине 8 метара (површине 152м2) у износу од 400.000,00 динара,

- за локацију «7», дужине 20 метара ширине 7 метара (површине 140м2) у износу од 300.000,00 динара.

Локације за угоститељске објекте налазе се око паркинг простора поред Хотела «Србија», на Светосавском тргу, на почетку улице Вука Караџића и у Стеријиној улици у Вршцу.

 

б) Локације за објекте за забаву:

- локација број „1“ дужине 18м, ширине 16м, (површина 288м2), у износу од 400.000,00 динара,

- локација број „2“, дужине 20м, ширине 16м, (површина 320м2), у износу од 300.000,00 динара,

- локација број „3“, дужине 28м, ширине 16м, (површина 448м2), у износу од 200.000,00 динара,

- локација број „4“ , дужине 20м, ширине 20м, (површина 400м2), у износу од 200.000,00 динара,

- локација број „5“ , дужине 15м, ширине 8м, (површина 120м2), у износу од 50.000,00 динара,

- локација број „6“ , дужине 20м, ширине 11м, (површина 220м2), у износу од 100.000,00 динара,

- локација број „7“ , дужине 30м, ширине 11м, (површина 330м2), у износу од 150.000,00 динара,

- локација број „8“, дужине 25м, ширине 11м, (површина 275м2). у износу од 120.000,00 динара.

Локације за објекте за забаву налазе се на коловозу Трга Светог Теодора Вршачког испред објекта „Гомекс“ и на коловозу по ободу трга посматрано ка улици Кумановска. (За локације за забаву Град не обезбеђује електричну енергију).

На локацијама 1,2,3 и 4 дозвољено је постављање великих објеката за забаву а на преосталим локацијама дозвољено је постављање искључиво мањих објеката за дечију забаву.

Увид у План локација може се остварити сваког радног дана у канцеларији 214 Градске управе Вршац, у времену од 10 -14 часова.

Локације се дају на коришћење у дане 19, 20, 21 и 22. септембра 2019. године.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката у време прославе «Дани бербе грожђа 2019».

 

 

Право учешћа на јавном надметању за локације имају правни субјекти који испуњавају следеће услове:

- да су регистровани код Агенције за привредне регистре за обављање одговарајуће делатности дуже од две године;

- да су измирили све пореске обавезе по основу обављања делатности за претходну календарску годину укључујући и локалну комуналну таксу.

 

Поред наведених услова, Понуђачи на јавном надметању за локације за објекте за забаву од „1“ до „4“ морају поседовати Атест о безбедности објекта издатог од стране овлашћене организације који садржи фотографије објекта.

Пријавe за јавно надметање подносe се у затвореним ковертама препорученом пошиљком путем поште или лично на Писарници Градске управе Града Вршца, Комисији за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката (за угоститељске објекте односно објекте за забаву) у време прославе «Дани бербе грожђа 2019.», „НЕ ОТВАРАТИ“ Трг победе бр.1, 26300 Вршац.

Образац пријаве може се добити у канцеларији број 214. Градске управе Вршац или се може преузети на званичном Порталу Града Вршца.

Пријаве се попуњавају штампаним словима, читко без исправки. Уз пријаву Понуђач у јавном надметању подноси:

- доказ о уплати депозита за локацију,

- доказ да је измирио све пореске обавезе за претходну календарску годину по основу делатности за коју врши закуп локације,

- оверена копија Атеста о безбедности објекта за забаву издатог од стране овлашћене организације са фотографијама објекта, за локације за објекте за забаву од «1» до «4» и

- потписана изјава Понуђача о испуњености техничких услова за локације за објекте за забаву од «1» до «4» .

Исти објекат за забаву не може бити предмет пријаве односно јавног надметања два или више Понуђача за једну локацију.

У пријави учесник јавног надметања обавезно уписује e-mail адресу коју користи.

Депозит у висини од 30% почетне цене, за сваку локацију за коју се надмећу, учесници јавног надметања уплаћују на рачун број: 840-720804-40, Градске управе Вршац – депозит Град Вршац, по моделу 97 са позивом на број 54-241.

Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем за сваку локацију, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у цену коришћења локације.

Рок за подношење пријаве је среда 11. септембар 2019. године до 15. часова.

Сматра се да је пријава достављена у року ако је запримљена на писарници Градске управе до 15 часова наведеног дана.

Уколико се уплата депозита не налази на изводима рачуна Градске управе Вршац – депозит Град Вршац (закључно са изводом од 11. септембра 2019. године), сматра се да је пријава неблаговремена.

Комисија ће одбацити све неприхватљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве на основу којих се увидом у регистар АПР, утврди да Понуђач не испуњава услов у погледу времена регистроване делатности.

Јавно надметање ће се обавити у Малој сали (III сали) Градске управе Вршац у четвртак, 12. септембра 2019. године и то:

- за локације за угоститељске објекте у 10 часова,

- за локације за објекте за забаву у 13 часова.

Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити мања од 5.000,00 нити већа од 10.000,00 динара у односу на претходно понуђену цену за ту локацију.

Локацију добија учесник који у поступку јавног надметања понуди највишу цену.

Уколико најповољнији понуђач за одређену локацију одустане од своје понуде, Комисија ће о томе обавестити електронском поштом следећег по реду учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније и понудити му локацију. Уколико се сваки следећи понуђач не изјасни да ли остаје при својој понуди у року од 48 часова сматра се да је одустао од своје понуде. Локација ће се доделити понуђачу који остане при својој понуди и писмено се изјасни о томе.

Најповољнији Понуђач, као и сваки следећи учесник јавног надметања према утврђеном редоследу понуда, који одустане од своје понуде, нема право на повраћај депозита.

 

 

 

 

Уколико сви Понуђачи за одређену локацију за угоститељске објекте одустану од своје понуде, иста ће се издати у закуп за постављање тезги за продају робе, осим локација за објекте за забаву које се неће накнадно издавати.

Са најповољнијим Понуђачима јавног надметања Град Вршац закључиће уговор о закупу за сваку локацију.

Уговором о закупу локација за објекте за забаву прецизираће се обавезујући термини за постављање и уклањање тих објеката, односно редослед монтаже објеката по локацијама, као и накнадa за претрпљену штету у случају неиспуњaвања наведених обавеза.

Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати излицитирану цену до 13. септембра 2019. године. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року неће се одобрити постављање привременог објекта.

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP