petak, 18. oktobar 2019.
DNEVNI RED XL SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XL SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

             Republika Srbija                                                                                          

               GRAD  VRŠAC

          SKUPŠTINA GRADA 

                PREDSEDNIK

        Broj:06.1- 10 /2019-II-01

  Datum: 18. oktobar 2019. godine

            Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca“, br.1/2019) i člana 89.stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca“, br. 5/2019),

S  A  Z  I  V  A  M

XL SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 25. oktobra 2019.godine, u Velikoj sali 

Skupštine Grada, sa početkom u 12,00 časova

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o Drugom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2019. godinu;

2. Donošenje Odluke o boravišnoj taksi;

3. Donošenje Odluke o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Vršca;

4. Donošenje Odluke o pribavljanju neizgradjenog gradjevinskog zemljišta kat.parc. 30027 i 30028 neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Vršca za potrebe izgradnje Novog groblja u Vršcu;

5. Donošenje Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca Osnovnoj školi „Olga Petrov Radišić“ u Vršcu;

6. Donošenje Odluke o akustičnom zoniranju Grada Vršca i merama zaštite od buke; 

7. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9917 KO Vršac u korist investitora „EPS DISTRIBUCIJA“ DOO Beograd ogranak „Elektrodistribucija Pančevo“;

8. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9917 KO Vršac u korist investitora SWISSLION DOO Beograd, Vaska Pope broj 4;  

9. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 9899/1, 9898 KO Vršac i 269, 270 i 272 KO Straža u korist investitora „TELEKOM“ AD Beograd;

10. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama  broj 9802 i 9804 KO Vršac u korist investitora „TELEKOM“ AD Beograd;

11. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 27465/5, 27465/8 i 14082/1  KO Vršac u korist investitora „TELEKOM“ AD Beograd;

12. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno – privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, odražavanje i obezbedjivanje dostupnosti dela saobraćajne lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Vršca sa javnim plaćanjem;

13. Razmatranje Izveštaja o radu i Redovnih finansijskih izveštaja izmenjene sadržine JKP „Drugi oktobar“ Vršac sa Izveštajem revizora za 2018.godinu;

14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o raspodeli neto dobitka iskazanog u Redovnim finansijskim izveštajima izmenjene sadržine;

15. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika održavanja javnih zelenih površina broj 01-6-16/2019-4 od 08.07.219. godine;

16. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika usluga održavanja javnih površina broj 01-6-16/2019-7 od 08.07.219. godine;

17. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika komunalnih usluga odnošenja komunalnog otpada i pražnjenja septičkih jama broj 01-6-16/2019-9 od 08.07.219. godine;

18. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za obrazovanje;

19. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-medicinske škole u Vršcu;

20. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Poljoprivredne škole „Vršac „  u Vršcu;

21. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“  u Vršcu;

22. Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove „ Čarolija“ Vršac za radnu 2018/2019. Godinu;

23. Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „ Čarolija“ Vršac  radna 2019/2020. godinu;

24. Razmatranje i isvajanje Plana korišćenja sredstva samodoprinosa za obrazovanje u 2019. godini.

 

Napomena: Materijal za tačke 1. 12. i 13. predloženog dnevnog reda dostavljen Vam je na CD-u, a naknadno će biti dostavlje materijal za tačke 15., 16. i 17. 

 

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

 

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš s.r.


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP