петак, 03. новембар 2023.
ДНЕВНИ РЕД XXIX СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXIX СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-7/2023-II-01

Датум: 02.11.2023.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

С А З И В А М

XXIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ће се одржати

09.11.2023. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

1. Доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Града Вршца.

2. Доношење Одлуке о Другом ребалансу буџета Града Вршца за 2023. годину.

3. Разматрање Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године.

4. Разматрање Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године.

5. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији Града Вршца.

6. Доношење Одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије Града Вршца у сталном саставу.

7. Доношење Одлуке о стављању ван снаге одлуке о заштити предела изузетних одлика “Вршачке планине“.

8. Доношење Одлуке о стављању ван снаге одлуке о проглашењу заштићеног подручја „Заштићено станиште Мали Вршачки рит“.

9. Доношење Одлуке о изради Плана генералне регулације Вршца целина 2 за блокове 134, 135, 136, 137 и 137 А.

10. Доношење Одлуке о давању на коришћење ЈКП Други – октобар Вршац непокретности у јавној својини Града Вршца које се налазе на катастарској парцели бр. 985 КО Вршац.

11. Доношење Одлуке о давању на коришћење ЈКП Други – октобар Вршац непокретности у јавној својини Града Вршца које се налазе на катастарској парцели број 28745 КО Вршац.

12. Доношење Одлуке о давању на коришћење ЈКП Други – октобар Вршац непокретности у јавној својини Града Вршца које се налазе на катастарској парцели број 30808 КО Вршац.

13. Доношење Одлуке о давању на коришћење ЈКП Други – октобар Вршац непокретности у јавној својини Града Вршца које се налазе на катастарској парцели бр. 5581 КО Вршац.

14. Доношење Одлуке о давању на коришћење ЈКП Други – октобар Вршац непокретности у јавној својини Града Вршца које се налазе на катастарској парцели бр. 6543 КО Вршац.

15. Доношење Одлуке о одузимању права коришћења ЈКП Други – октобар Вршац на катастарским парцелама број 1063, 1068/2 и 1068/3 КО Вршац, које се налазе у јавној својини Града Вршц

16. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле број 5577/3 КО Вршац.

17. Доношење Одлуке о установљавању права коришћења на објекту и градском грађевинском земљишту у јавној својини Града Вршца, катастарска парцела број 30840 КО Вршац, Абрашевићева 1. у корист Предшколске установе „Чаролија„ Вршац, Ђуре Јакшића број 3.

18. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарским парцелама број 477 и 476 КО Павлиш као послужном добру у корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд.

19. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања катастарских парцела број 30/2 и 31/2 КО Гудурица у јавну својину Града Вршца.

20. Доношење Правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци.

21. Доношење Правилника о уређивању поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца.

22. Разматарање и доношење Решења о враћању сеоских утрина и пашњака селу Павлиш на коришћење.

23. Разматарње и доношење Решења о враћању сеоских утрина и пашњака селу Велико Средиште на коришћење.

24. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника топлотне енергије.

25. Усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ Вршац за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године.

26. Усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ Вршац за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године.

27. Разматрање Годишњег извештаја о раду Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2022/2023. годину.

28. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2023/2024. годину.

29. Разматарање и доношење Решења о именовању чланова Градског Савета родитеља Града Вршца.

30. Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље за 2022. годину.

31. Разматрање Плана рада Савета за здравље за 2023. годину.

32. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Историјског архива у Белој Цркви.

33. Разматрање и доношење Решење о образовању Комисије за комасацију пољопривредног земљишта Града Вршца.

34. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца.

35. Разматрање и доношење Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Градског музеја у Вршцу.

36. Разматрање и доношење Решења о именовању директора Градског музеја у Вршцу.

37. Разматрање и доношење Решења о престанку функције вршиоца дужности директора „Културног центра Вршац“ Вршац.

38. Разматрање и доношење Решења о именовању директора „Културног центра Вршац“ Вршац.

39. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градског музеја у Вршцу.

40. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градске библиотеке Вршац.

41. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома омладине у Вршцу.

42. Разматарње и доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе „Културног центра Вршац“ у Вршцу.

43. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народног позоришта „Стерија“ Вршац.

44. Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије «Борислав Петров Браца» у Вршцу.

45. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе «Вршац» у Вршцу.

46. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Хемијско-медицинске школе у Вршцу.

47. Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Младост» у Вршцу.

48. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школоског одбора Основне школе «Олга Петров Радишић» у Вршцу.

49. Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Вук Караџић» у Вршцу.

50. Разматарње и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великом Средишту.

51. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Кориолан Добан» у Куштиљу.

52. Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић“ у Павлишу.

Напомена: Материјал за тачке 2., 3. и 4. достављамо вам на ЦД-у, а материјал за тачке 19., 20., 24. и 33. биће достављен накнадно.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Paketici
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP