среда, 26. септембар 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца
ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 29. став 1. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 19-21 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС" бр. 16/2018) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца („Сл.лист Општине Вршац" бр.10/2018) Градоначелница Града Вршца дана 26.09.2018.године објављује :

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца

I Расписује се јавни оглас за јавно надметање за отуђење непокретности у јавној својини Града Вршца , уписане у у ЛН бр. 9961 КО Вршац и то :

Пословни простор - једна просторија пословних услуга-ЛОКАЛ бр.1,површине 15м2 у јавној својини Града Вршца , који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање означене бр.1,на катастрарској парцели бр.4365 КО Вршац,у Вршцу у улици Николе Тесле бр.1.

II Почетна цена непокретности описане у тачки I износи 657.225,00 динара.

III Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку отуђења се утврђује у износу од 20 % од почетне цене. Депозит се уплаћује на депозитни рачун Градске управе Депозит СО Вршац бр.840-720804-40 по моделу 97, са обавезним позивом на бр.54-241, сврха уплате-депозит за јавно надметање.

IV Уколико купац не плати уговорену купопродајну цену сматраће се да је једнострано раскинуо купопродајни уговор и губи право на повраћај гарантног износа уплаћеног за учешће у јавном надметању.

V Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

VI Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. Депозит се неће вратити уколико учесник не приступи јавном надметању или одустане од своје понуде односно не потпише уговор о отуђењу или не прихвати почетни износ. Лице коме се непокретност отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу непокретности. Учесник у јавном надметању чија се понуда прихвати дужан је да исплати утврђену (излицитирану) цену у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о отуђењу. Уколико купац не приступи закључењу Уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу, Решење о отуђењу земљишта се ставља ван снаге без права купца на повраћај уплаћеног гарантног износа за учешће у јавном надметању. Учеснику у јавном надметању који не оствари право на отуђење предметне непокретности, уплаћени депозит ће се вратити у року од 8 радних дана од дана спроведеног поступка.

VII Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) може се преузети на писарници Градскe управе Града Вршца или на www.vrsac.org.rs и обавезно садржи:

1) за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, бр.личне карте, адресу становања и бр.телефона; 2) за правна лица и предузетнике: назив, односно пословно име, седиште, порески идентификациони број, матични бр, бр.телефона, потпис овлашћеног лица и печат; 3) видљиву назнаку на коју катастарску парцелу се односи; 4) изјаву о прихватању услова огласа.

VIII Уз пријаву се доставља и: 1.доказ о уплаћеном гарантном износу; 2.фотокопија личне карте за физичка лица 3.специјална и судски оверена пуномоћ; 4.Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар и 5. Потврда о пореском идентификационом броју / ПИБ /

IX Рок за подношење пријава за јавно надметање је 30 дана од дана оглашавања на website-u Града Вршац, односно до 26.10.2018.године.

Пријаву са прилозима заинтересовано лице може предати на писарници Градске управе у Вршцу или доставити на адресу: Град Вршац, Трг Победе бр.1. 26300 Вршац, са назнаком: Комисији за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини Града - за јавно надметање.

X Пријава се сматра непотпуном ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све горе наведене исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су ти подаци дати супротни објављеном тексту огласа.

XI Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује специјалну оверену пуномоћ.

XII Jавно надметање ће се одржати у малој сали Скупштине Града Вршца дана 31.10.2018.године са почетком у 10.00 часова.

Увид у документацију везану за отуђење предметне непокретности може се извршити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у Одељењу за имовинско-правне послове, у Вршцу ул. Дворска 10а, на I спрату или на тел. бр. 013/ 839-165 локал 16.

Градоначелница

Драгана Митровић

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP