Просветна инспекција
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15, даље: Закон) инспекцијски надзор над радом установа образовања и васпитања, као поверени посао обаља градска управа.

Инспекцијским надзором контролише се спровођење

- Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15),
- Законa о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС“ број 55/13),
- Законa о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС’ број 55/13);
- Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС“ број 18/2010),
- Закона о образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013);
- Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Сл. гласник РС“ бр. 30/10.) и
- прописа донетих на основу наведених закона у установама предшколског, основног и средњег образовања, у првом степену.
- Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) прописано је овлашћење и дужност инспекције да у својој области надзора врши надзор над нерегистрованим субјектима, односно субјекатима који обављају делатност или врше активност, а нису уписани у одговарајући регистар који води Агенција за привредне регистре (АПР) или други орган или организација надлежна за упис оснивања правног лица и другог субјекта (основни регистар), када је упис у овај регистар прописан као услов за обављање делатности или вршење активности.

Послови инспекцијског надзора које врши градски просветни инспектор

У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

- поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
- остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
- остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
- обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
- поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону;
- испуњености прописаних услова за спровођење испита;
- прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.
- у поступку верификације по налогу Министарства, просветни инспектор испитује испуњеност услова за оснивање и почетак рада установа, испуњеност услова у поступку давања сагласности за обављање проширене делатности, за обављање делатности у издвојеном одељењу, у случају статусних промена, промене седишта установе и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.
- у поступку забране рада установе, просветни инспектор контролише да ли установа испуњава прописане услове за рад, односно да ли обавља делатност на прописани начин, као и да ли у установи постоји обустава рада или штрајк организован супротно закону.

Овлашћења просветног инспектора

Просветни инспектор

- налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
- наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;
- забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;
- подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и страначког организовања и деловања;
- обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
- обавља друге послове, у складу са законом.

Просветни инспектори у Градској управи

Зденка Радивојевић,
zradivojevic@vrsac.org.rs
моб. 060 80 70 204

Снежана Ружић,
sruzic@vrsac.org.rs
моб. 060 045 0011

prosvetnainspekcija@vrsac.org.rs
tel. 013/800-564
kancelarija 138

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ У ПРОСВЕТИ

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика. Инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2016.

*табеларни приказ извршених надзора

НАДЗОРИ ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО
РЕДОВАН НАДЗОР 36 43
ВАНРЕДНИ НАДЗОР 29 15
КОНТРОЛНИ НАДЗОРИ 10 14
ДОПУНСКИ НАДЗОР 0 2
ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ ДРУГОМ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА УЧИЊЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП 0 0
ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 0 0


У извештајном периоду просветна инспекција је сачинила 88 обавештења намењених установама, странкама и другим заинтересованим лицима у поступку инспекцијског надзора, 11 службених забелешки и наложела установама 39 мера за отклањање утврђених незаконитости. Другим надлежним органима ради предузимања радњи и мера из делокруга тих органа, просветна инспекција уступила је 9 предмета.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2016/2017. год. ( .pdf )

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донело је Годишњи план просветне инспекције за предшколске установе, основне и средње школе за 2016/2017. год., који је објављен на интернет страници овог Министарства.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP