Учешће јавности у поступку процене утицаја на животну средину

Законом о процени утицаја на животну средину је предвиђено учешће заинтересованих органа и организација, као и јавности у поступку процене утицаја пројеката на животну средину. За спровођење поступка процене утицаја на животну средину и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за све пројекте за које одобрење за изградњу даје општински орган, надлежно је одељење за комуналне и стампене послове, Општинске управе Општине Вршац.
У поступку процене утицаја на животну средину предвиђено је учешће заинтересованих органа и организација и јавности у све три фазе поступка процене утицаја.
За све пројекте за које буде надлежно Одељење за комуналне и стамбене послове заинтересовани органи и организације биће обавештавани писменим путем, а јавност путем огласа у листу ''Вршачке вести'', ( ), путем обавештења:
- обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
- обавештење о донетом решењу о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину
- обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
- обавешење о донетом решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
- обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одржавању јавне презентације и јавне расправе
- обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно да ће утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне средине и које су евидентиране код надлежног органа. Заинтересована невладина организација може поднети захтев органу надлежном за вођење поступка процене утицаја на животну средину да је евидентира као заинтересовану за учешће у поступку процене утицаја одређених или свих пројеката у оквиру њене регистроване делатности, било у оквиру јавног позива надлежног органа или по својој иницијативи.
С обзиром да је овим законом предиђено учешће заинтересованих органа и организација и јавности у процес доношења одлука за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, позивамо вас активно учешће у спровођењу наведених поступака.


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Базна станица мобилне телефоније ''Вршац 5'' на к.п. 2009 К.О. Вршац, у улици Школска бр. 5. У Вршцу, на територији града Вршца, носиоца пројекта ''Цетин'' до.о. из Новог Београда, Омладинских бригада бр. 90,. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-56/2020-IV-04 од дана 01.02.2021. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе Града ВршцаУ складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА БР. 2 СА ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ УЗ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРОИЗВОДНИ ПОГОН ЗА ПАПИРНУ АМБАЛАЖУ

''Интертон'' доо из Вршца, Павлишки пут лево бр. 46 поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Реконструкција објекта бр. 2 са променом намене уз извођење радова у производни погон за папирну амбалажу, спратности П+0, к.п. 8802/15 К.О. Вршац, у улици Други октобар бб у Вршцу, територији града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 214, у периоду од 08. фебруара до 17. фебруара 2021. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе Града ВршцаУ складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – БС ЛОКАЦИЈА PA117/PAU117/PAO117 ‘’ЈАБЛАНКА'', ВРШАЦ

''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта БС локација PA117/PAU117/PAO117 ‘’Јабланка'', Вршац, на к.п. 81/2 К.О. Јабланка, на територији града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 214, у периоду од 05. октобра до 14. октобра 2020. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине

Градске управе Града Вршца
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА - Проширење регистрованог постројења за складиштење неопасног отпада додатним манипулативним и складишним површинама

‘'KAPPA STAR RECYCLING'' ДОО из Београда, ул. 13. октобар бр. 1, поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Проширење регистрованог постројења за складиштење неопасног отпада додатним манипулативним и складишним површинама, на к.п. 8789 К.О. Вршац, која се налази у улици Павлишки пут лево бб у Вршцу на територији града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 24. фебруара до 04. марта 2020. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС ''ВРШАЦ 3 LTE'' – PAU71/PAL71, ВРШАЦ

''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција локације РБС ''Вршац Вршац 3 LTE'' PAU71/PAL71, Вршац, на к.п. 4561 К.О. Вршац, која се налази на крову зграде Поште,у улици Жарка Зрењанина 15 у Вршцу на територији града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 13. јануара до 22. јануара 2020. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе Града Вршца


На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/09) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градска управe Града Вршца донело Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат ''Реконструкција и доградња фарме за узгој и тов свиња'', на кат. парц. бр. 3777/2, К.О. потес Ђурака у Стражи, на територији града Вршца, на захтев носиоца пројекта ''Агро Вирт'' доо из Барица, Маршала Тита 151 (Решење бр. 501-40/2019-IV-04 од 10.12.2019. године)

Решење о давању сагласности донето је на основу Извештаја Техничке комисије, као и на основу увида у достављену документацију, којом је констатовано да пројекат неће имати негативних последица на животну средину, уколико се испоштују прописане мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, наведене у поглављу 8. Студије о процени утицаја на животну средину и уколико се обезбеди извршавање Програма праћења утицаја на животну средину који је саставни део Студије о процени утицаја на животну средину (поглавље 9).

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења заинтересована јавност може покренути управни спор пред надлежним судом.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе града Вршца


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС ''СТРАЖА'' PA14/PAU14/PA14C140/PAO14, ВРШАЦ

''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција локације РБС ''Стража'' PA14/PAU14/PA14C140/PAO14, Вршац, на к.п. 699 К.О. Стража, територији града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 19. јула до 29. јула 2019. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 14. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/09), Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ‘'Агро Вирт'' доо из Барица, Маршала Тита 151, поднео захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Фарма за узгој и тов свиња, на кат. парц. бр. 3777/2 КО Стража, потез Ђурака у Стражи, на територији Града Вршца.

Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 15. јула 2019. године до 29. јула 2019. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 15 од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја предметног пројекта овом одељењу.

Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Реконструкција локације РБС ''Вршац - Хемоград LTE'' PAU75/PAL75, Вршац, на к.п. 9675/3 К.О. Вршац, која се налази на крову котларнице у насељу Хемоград,у улици Каталпи бб у Вршцу на територији града Вршца, носиоца пројекта ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-19/2019-IV-04 од дана 24.04.2019. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Бунар за водоснабдевање Б1/89, на к.п. 801/4 К.О. Стража, у улици Пe Ђал Ла Виј у Стражи на територији града Вршца, носиоца пројекта ЈП ''Белоцрквански водовод и канализација'' из Беле Цркве, Дејана Бранкова бр.22. није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину (Решење број 501-3/2019-IV-04 од дана 20.03.2019. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – БУНАР ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ Б1/89

ЈП ''Белоцрквански водовод и канализација'' из Беле Цркве, Дејана Бранкова бр.22 поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Бунар за водоснабдевање, на к.п. 801/4 К.О. Стража, у улици ПЕ Ђал Ла Виј у Стражи на територији града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 04. марта до 13. марта 2019. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене
послове и послове заштите
животне средине
Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Складиштење и третман неопасног отпада, на кат. парц. бр. 9639/3 К.О. Вршац ,у улици Ужичка бр. 24а у Вршцу, носиоца пројекта Аурике Грубишић оснивача предузетничке радње ''Поновна употреба разврстаних материјала ''СИМ ПЛАСТ-ВШ'' из Вршца, Сремска бр. 4. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-33/2018-IV-04 од дана 03.12.2018. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА - СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОПАДА

Аурика Грубишић оснивач предузетничке радње ''Поновна употреба разврстаних материјала ''СИМ ПЛАСТ-ВШ'' из Вршца, Сремска бр. 4 поднела је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - Складиштење и третман неопасног отпада, на кат. парц. бр. 9639/3 К.О. Вршац ,у улици Ужичка бр. 24а у Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 19. новембра до 28. новембра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине

Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Постројење за пречишћавање отпадних вода града Вршца – проширење постојећег постројења – нова градња и реконструкција, на к.п. 18868 КО Вршац, у улици Генерала Емануела Арсенијевића бб у Вршцу, носиоца пројекта ЈКП ''Други октобар'' из Вршца, Стевана Немање бр. 26,. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-36/2018-IV-04 од дана 09.07.2018. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине


У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат - Ретензија ''Уљма'' са земљаном преградом, на к.п. 3735 К.О. Уљма, на потезу Горње утрине у Уљми, на територији Града Вршца, носиоца пројекта Градa Вршца из Вршца, Трг победе 1. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-35/2018-IV-04 од дана 03.07.2018. године). Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца

Одељење за комуналне и стамбене послове

и послове заштите животне средине


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКАТА ППВ –ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ


''ХЕМОФАРМ'' АД из Вршца, Београдски пут бб поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Објекта ППВ-Објекат за смештај постројења за пречишћавање бунарске воде, на к.п. 9690/1 К.О. Вршац, у улици Београдски пут бб у Вршцу.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 09. априла до 19. априла 2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене
послове и послове заштите
животне средине
Градске управе Града ВршцаУ складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Вађење и санација резервоара интерне станице за снабдевање горивом моторних возила, на кат.парц. бр. 52 КО Вршац у Вршцу, ул. Војводе Степе Степановића бр. 9, носиоца пројекта СТУП ''Вршаћ' А. Д. из Вршца, Војводе Степе Степановића бр. 9, није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-67/2016-ИВ-04 од дана 08.03.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Реконструкција локације РБС "Вршац" PА02/PAH02/PAU02/PAL02, на кат. парц. бр. 4324/1 КО Вршац, у Вршцу, Светосавски трг 12. на крову хотела ''Србија'', носиоца пројекта ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ИЈ Панчево, ул. Светог Саве бр. 11 у Панчеву није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-11/2016-IV-04 од дана 08.02.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.
Одељење за комуналне и стамбене пословеУ складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Интерна станица за снабдевање горивом моторних возила, на кат.парц. бр. 52 КО Вршац у Вршцу, ул. Војводе Степе Степановића бр.9, носиоца пројекта СТУП ''Вршац'' А Д. из Вршца, Војводе Степе Степановића бр. 9, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину (Решење број 501-66/2016-IV-04 од дана 30.01.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене пословеУ складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС "МИТРОПОЛИТА СТАТИМИРОВИЋА (VIP) LTE'' PAL72 ВРШАЦ


''Телеком Србија'' АД., Извршна јединица Панчево из Панчева, Светог Саве 11. поднела је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција локације РБС "Митрополита Стратимировића (VIP) LTE-PAL72 Vršac, на к.п. 7219/2 К.О. Вршац, у улици Митрополита Стратимировића бр. 26. у Вршцу.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 06. фебруара до 15. фебруара 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА - САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ АЕРОДРОМА ВРШАЦ

''SMATSA'' ДОО из Београда, Трг Николе Пашића бр. 10 поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Санација система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације аеродрома Вршац, на к.п. 14032 К.О. Вршац, у улици Подвршанска 146. у Вршцу. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 23. октобра до 01. октобра 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом одељењу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP