Јавни увид
Документ Датум објављивања
ПДР за аеродром и ваздухопловну академију у Вршцу ( .rar ) 15.08.2022.
Измена ПДР-а централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу ( .zip ) 27.09.2021.
Уљма ( .zip ) 22.12.2020.
Уљма ( .zip ) 22.12.2020.
Измена ПП ( .zip ) 28.12.2020.
Изм. ПДР сев.зона Вршац ( .zip ) 04.01.2021.
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА Р.СРБИЈЕ 06.04.2021.
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР ВАТИН ( .zip ) 19.04-19.05.2020
ИиД ПДР дела блока 82-Техн парк у Вршцу ( .zip ) 23.04.2021
Измене и допуне ПДР дела блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу ( .zip ) 07.05.2021
УП пингвин ( .zip ) 07.05.2021
Оглас за ЈУ -РПП АПВ 2021-2035 ( .docx ) 22.03.2022
ЈУ -РПП АПВ 2021-2035 ( .zip ) 22.03.2022
Измене Просторног плана општине Вршац ( .zip ) 28.03.2022
Измена ПДР Технолошки парк март 2022 ( .rar ) 28.03.2022
ПДР Кошава 2 04.04.2022
Измена ПДР УЗОР ( .rar ) 15.08.2022
ПДР за виноградарски комплекс- НАЦРТ за ЈУ ( .zip ) 10.11.2022
На основу одредаба члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр.64/2015) Скупштина општине Вршац, оглашава

ЈАВНИ УВИД


1. НАЦРТА ПЛАНА – ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЛАЈКОВАЦ
Нацрт плана израдио је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

2. НАЦРТА ПЛАНА – ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕ РАДНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ 82 У ВРШЦУ (БИВШИ „УЗОР“)
Нацрт плана израдио је „Ђорђе Бајило архитекти“ доо Нови Сад

3. НАЦРТА ПЛАНА – ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СОЛАРНУ ЕЛЕКТРАНУ КОД ВАТИНА
Нацрт плана израдио је Пројектни биро „МС 1990“ Панчево

Плански документи излажу се на јавни увид нацрти у холу зграде СО Вршац, Трг победе бр.1, у трајању од 30 дана од дана оглашавања овог огласа у дневном листу „Привредни преглед“.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложене нацрте планова за време трајања јавног увида искључиво у писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове Општине Вршац.

Одељење за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове Општине Вршац свим заинтересованим лицима пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на нацрт плана.

У току јавне седнице Комисије за планове Општине Вршац која ће бити одржана 08.09.2015. године у 12,00 сати у III сали зграде СО Вршац сва физичка и правна лица која су поднела примедбе на нацрт планског документа у писаном облику могу образложити достављене примедбе.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

можете овде погледати
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • LAP