петак, 05. април 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА УДЕЛА ГРАДА ВРШЦА У ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ТРЕЋЕМ ЛИЦУ СА НАКНАДОМ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА УДЕЛА ГРАДА ВРШЦА У ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ТРЕЋЕМ ЛИЦУ СА НАКНАДОМ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу чланова 32.став 1.тачка 20) и чл. 66 Закона о локалној самоуправи (« Сл.гласник РС » бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 11 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, које настаје издвајањем дела имовине и обавеза из ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ број:01-6-32/2018-3 од 27.12.2018 године-пречишћен текст и члана 27. став 1. тачка 25. Статута Града Вршца (''Сл. лист Општине Вршац'' број 10/08, 13/08 и 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца" бр.10/2017), Одлуке о покретању поступка преноса удела Града Вршца у доо Хелвеција трећем лицу са накнадом број: 011-04/2019-II-01 od 04.марта 2019 године („Сл.лист Општине Вршац" бр.1/2019) и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка преноса удела Града Вршца у доо „Хелвеција" Вршац трећем лицу са накнадом бр. 011-26/2019- II-01 од 02.04./април/ 2019. године Градоначелник Града Вршца дана 06.04 /април/ 2019 године објављује :

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА УДЕЛА ГРАДА ВРШЦА У ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ТРЕЋЕМ ЛИЦУ СА НАКНАДОМ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I Град Вршац МБ 8267944, ПИБ 100912619 са седиштем у Вршцу Трг Победе 1, као једини члан привредног друштва ДОО „Хелвеција", МБ 21444731 ПИБ 111224842, са седиштем у Вршцу ул. Скадарска бр.2 (у даљем тексту Друштво), уписаног решењем БД 121563/2018 од 04.01.2019 у Регистар код Агенције за привредне регистре Републике Србије , са уделом од 100% у основном капиталу Друштва , покреће поступак преноса удела трећем лицу са накнадом, у поступку јавног надметања.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP