петак, 28. фебруар 2020.
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 31/2019,37/2019 и 9/2020), члана 29. став 1. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016,113/2017 i 95/2018,), члана 19-21 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018) ,Одлука о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца 011-17/2020-II-01, 011-18/2020-II-01, 011-18/2120- II-01 011-22/2020- II-01 и Одлуке о поновном покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца број 011-23/2020- II-01, Градоначелница Града Вршца дана 28. фебруара 2020.године објављује :

О Г Л А С

ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца

поступком јавног надметања

I Расписује се оглас ради отуђења из јавне својине Града Вршца следећих непокретности :

а) Катастарска парцела број 785/53 КО Јабланка, потес Излаз, пашњак 3. класе, у површини од 412 м2, земљиште у грађевинском подручју, са обимом удела Града Вршца 1/1, уписане у Извод из Листа непокретности број 671 КО Јабланка.

б) Пословни простор-једна просторија пословних услуга-локал,у површини од 23м2, изграђеног на катастарској парцели број 7183 КО Вршац, Козарачка 30А, број зграде 1.приземље, број посебног дела 3/1, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1, стамбено-пословна зграда број 1, Вршац, Козарачка 30/а и у јавној својини Града Вршца, у заједничком уделу, у површини од 5а,00м2, те на њиви 1. класе, у површини од 3а 23м2, све остало грађевинско земљиште у јавној својини Града Вршца и у приватној својини власника посебних делова уписаних у Б лист 2. део на објекту број 1, Вршац. Козарачка 30А, у заједничком уделу, све катастарска парцела број 7183, у укупној површини од 14а 50м2, уписана у Лист непокретности број 9851 КО Вршац.

в) Сувласнички удео катастарске парцеле број 2122 КО Вршац који је у јавној својини Града Вршца , улица Ђердапска, пашњак 1. класе. Катастарска парцела је укупне површине 1541 м2, остало грађевинско земљиште у својини, са обимом удела Града Вршца 1/2, уписане у Извод из Листа непокретности број 7419 КО Вршац.

г) Катастарска парцела број 6303/1 КО Шушара, земљиште уз зграду-објекат,површине 7а19м2, њива 4.класе, површине 36а 65м2, њива 5.класе, површине 73а 30м2,односно земљиште у грађевинском подручју укупне површине 1ха17а14м2,које је јавна својина Града Вршца, уписано у Лист непокретности број 797 КО Шушара.

д) Стан означен бројем 2. у приземљу,у површини од 13м2 са таваном, који је у јавној својини Града Вршца са уделом 1/1 и налази се у стамбеној згради за колективно становање у Вршцу у ул. Хероја Пинкија број 34, саграђена на катастарској парцели број 4679 КО Вршац, уписане у Лист непокретности број 9873 КО Вршац, као и право јавне својине на земљишту под зградом и другим објектом, земљиште уз зграду и други објекат које је у заједничкој својини са осталим власницима посебних делова уписаних у Б листу непокретности.

ђ) / Стан означен бројем 3. у приземљу,у површини од 28м2 са таваном, који је у јавној својини Града Вршца са уделом 1/1 и налази се у стамбеној згради за колективно становање у Вршцу у ул. Хероја Пинкија број 34, саграђена на катастарској парцели број 4679 КО Вршац, уписане у Лист непокретности број 9873 КО Вршац, као и право јавне својине на земљишту под зградом и другим објектом, земљиште уз зграду и други објекат које је у заједничкој својини са осталим власницима посебних делова уписаних у Б листу непокретности.

II Почетна цена непокретности описане у тачки I /а износи 63.036,00 динара.

Почетна цена непокретности описане у тачки I /б износи 1.007.745,00 динара

Почетна цена непокретности описане у тачки I /в износи 332.925,40 динара

Почетна цена непокретности описане у тачки I /г износи 1.792.242,00 динара

Почетна цена непокретности описане у тачки I /д износи 306.080.80 динара

Почетна цена непокретности описане у тачки I /г износи 566.204,80 динара

III Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку отуђења утврђује се у износу од 20 % од почетне цене.

Депозит се уплаћује на депозитни рачун Градске управе Депозит СО Вршац бр.840-720804-40 по моделу 97, са обавезним позивом на бр.54-241, сврха уплате-депозит за јавно надметање.

IV Уколико купац не плати уговорену купопродајну цену сматраће се да је једнострано раскинуо купопродајни уговор и губи право на повраћај гарантног износа уплаћеног за учешће у јавном надметању.

V Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

VI Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Депозит се неће вратити уколико учесник не приступи јавном надметању или одустане од своје понуде односно не потпише уговор о отуђењу или не прихвати почетни износ.

Лице коме се непокретност отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу непокретности.

Учесник у јавном надметању чија се понуда прихвати дужан је да исплати утврђену (излицитирану) цену у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о отуђењу.

Уколико купац не приступи закључењу Уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу, Решење о отуђењу земљишта се ставља ван снаге без права купца на повраћај уплаћеног гарантног износа за учешће у јавном надметању.

Учеснику у јавном надметању који не оствари право на отуђење предметне непокретности, уплаћени депозит ће се вратити у року од 8 радних дана од дана спроведеног поступка.

VII Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) може се преузети на писарници Градскe управе Града Вршца или на www.vrsac.org.rs и обавезно садржи:

1) за физичка лица:

име и презиме, ЈМБГ, бр.личне карте, адресу становања и

бр.телефона;

2) за правна лица и предузетнике:

назив, односно пословно име, седиште, порески идентификациони број, матични бр, бр.телефона, потпис овлашћеног лица .

3) видљиву назнаку на коју катастарску парцелу се односи; односно коју непокретност

4) изјаву о прихватању услова огласа.

VIII Уз пријаву се доставља и:

1.доказ о уплаћеном гарантном износу;

2.фотокопија личне карте за физичка лица

3.специјална оверена пуномоћ; уколико понуђача заступа пуномоћник

4.Извод из регистра привредних субјеката или други одговарајући регистар не старији

од 15 дана /за правна лица и предузетнике/ и

5. Потврда о пореском идентификационом броју / ПИБ /за правна лица и предузетнике .

IX Рок за подношење пријава за јавно надметање је 30 дана од дана оглашавања на website-u Града Вршац, односно до 30 марта 2020.године.

Пријаву са прилозима заинтересовано лице може предати на писарници Градске управе у Вршцу или доставити на адресу: Град Вршац, Трг Победе бр.1. 26300 Вршац, са назнаком: Комисији за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини Града - за јавно надметање.

X Пријава се сматра непотпуном ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све горе наведене исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су ти подаци дати супротни објављеном тексту огласа.

XI Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује специјалну оверену пуномоћ.

XII Jавно надметање ће се одржати у малој сали Скупштине Града Вршца :

дана 2,април 2020 године са почетком у 10.00 часова за непокретност под I/а

дана 2.април 2020 године са почетком у 10.30 часова за непокретност под I/б.

дана 2.април 2020 године са почетком у 11.00 часова за непокретност под I/в

дана 2.април 2020 године са почетком у 11.30 часова за непокретност под I/г.

дана 2.април 2020 године са почетком у 12.00 часова за непокретност под I/д

дана 2.април 2020 године са почетком у 12.00 часова за непокретност под I/ђ.

Увид у документацију везану за отуђење предметних непокретности може се извршити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у Одељењу за имовинско-правне послове, у Вршцу ул. Дворска 10а, на I спрату или на тел. бр. 013/ 839-165 локал 13.

Градоначелница

Драгана Митровић

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP