utorak, 26. mart 2024.
K O N K U R S ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI STUDENTIMA I UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA VRŠCA ZA 2024. GODINU
 K O N K U R S ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI STUDENTIMA I UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA VRŠCA ZA 2024. GODINU

Na osnovu člana 9. Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije grada Vršca («Službeni list Grada Vršca br.11/2018) i Zaključka Gradskog veća broj 06.2-2/2023-III-01 od 14. februara 2023. godine, Komisija za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca imenovana Rešenjem Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca" broj 16/2020), dana 10.februara 2021. godine raspisuje

K O N K U R S ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI STUDENTIMA I UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA VRŠCA ZA 2024. GODINU

I

Raspisuje se konkurs za dodelu materijalne pomoći za 15 studenata prve godine fakulteta, 30 studenata druge i ostalih godina fakulteta i 35 učenika srednjih škola.

II

Pravo na dodelu materijalne pomoći imaju učenici odnosno studenti koji studiraju na teritoriji Republike Srbije, prvi put su upisali i položili sve predmete iz predhodne godine studija i ispunjavaju sledeće uslove:

1. da imaju prebivalište na teritoriji Grada Vršca,

2. da su učenici srednje škole koji imaju prosek ocena 5,00 u predhodnoj školskoj godini 2022/2023. i čiji ukupan prosečan mesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva ostvaren u predhodna tri meseca pre konkurisanja, iznosi najviše 24.000,00 dinara ili 3

. da su redovni studenti, čiji ukupan prosečan mesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva, ostvaren u predhodna tri meseca pre konkurisanja, iznosi najviše 24.000,00 dinara i da su: - studenti prve godine studija sa prosečnom ocenom 5,00 u četvrtoj godini srednje škole ili - studenti druge i ostalih godina studija sa najmanjom ukupnom prosečnom prosečnom ocenom 8,50 i prosečnom ocenom za školsku 2022/2023. godinu najmanje 8,50.

III

Materijalna pomoć se dodeljuje u skladu sa Odlukom o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca, koja je objavljena u «Službenom listu Grada Vršca» br.11/2018).

IV

Materijalna pomoć za učenike srednjih škola iznosi po 35.000,00 dinara, a za studente 60.000,00 dinara.

V

Uz prijavni obrazac na Konkurs, učenici srednjih škola i studenti, dostavljaju:

1. izvod iz matične knjige rodjenih, fotokopija lične karte za punoletne kandidate na konkursu.

2. učenici prvog razreda srednje škole - svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi sa potvrdom škole da je učenik prvog razreda srednje škole, učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda - svedočanstvo o završenoj predhodnoj školskoj 2022/2023. godini,

3. za studente prve godine svedočanstvo o završenom srednjoškolskom obrazovanju,

4. uverenje fakulteta da je redovan student u školskoj 2022/2023. godini, a za studente druge i ostalih godina studija i uverenje o položenim svim ispitima predvidjenim planom i programom fakulteta i prosečnoj oceni za prethodnu 2022/2023. godinu studija,

5. fotokopija lične karte za sve punoletne članove domaćinstva

6. izvod matične knjige venčanih za roditelje i izvod iz matične knjige rodjenih za ostale članove domaćinstva

7. potvrda o prosečnim primanjima za članove zajedničkog domaćinstva (roditelji, staratelji, odnosno usvojioci i rodjene sestre i/ili braća u zajedničkom domaćinstvu podnosioca prijave) za oktobar, novembar i decembar 2023. godine, a za poljoprivrena gazdinstva potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva sa članovima gazdinstva i površinom zemljišta koje je evidentirano da koristi,

8. za kandidate čije je domaćinstvo bez primanja potrebno je da podnesu potvrdu da porodica ostvaruje pravo na socijalnu pomoć,

9. izjava o zajedničkom domaćinstvu overena u skladu sa zakonom,

10. sudska presuda o razvodu braka za roditelje koji su razvedeni i ne žive u istom domaćinstvu, sudska presuda o oslobadjanju roditeljskog prava, izvod iz matične knjige umrlih za roditelje koji su preminuli,

11. potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,

12. potvrda škole da je član domaćinstva redovni učenik,

13. fotokopija tekućeg računa. Komisija u slučaju nejasnoća kandidatima može tražiti dodatnu dokumentaciju koja nije navedena u konkursu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na uvid višem saradniku Gradske uprave u kancalariji 140. Nakon konsultacija i pregleda, prijavu sa zahtevanom konkursnom dokumentacijom predati na Pisarnicu Gradske uprave Vršac u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na Portalu Grada Vršca.

Kontakt telefon za konsultacije je 013 800 565 u kancelariji 140 Gradske uprave Vršac. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijavni obrazac objavljen je uz konkurs i može se preuzeti na Portalu Grada Vršac odnosno u kancelariji 140 Gradske uprave Vršac.

Datum objavljivanja konkursa na Portalu Grada 26. mart 2024. godine

Predsednik komisije

Miroslav Lepir

 

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP