Odluke, rešenja, izveštaji

Registar radnih tela (31.12.2017) ( .docx )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vodjenja upravnog postupka pre donošenja rešenja penzionera za povraćaj sredstava za samodoprinos za izgradnju kanaliazcije u Vršcu (16.10.2017) ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za pružanje savetodavne pomoći za unapredjenje efikasnosti zgrada (18.10.2017) ( .pdf )

Odluka o naknadi za korišćenje gradjevinjskog zemljišta S 12/09, Sl 12/11 Sl 16/11,

Odluka o naknadi za uredjivanje gradjevinskog zemljišta Sl 7/07, 14/08, 10/10, 16/11

Odluka o komunalnim taksama 16/11, ( .pdf )

Odluka o budžetu za 2012. 16/11, ( .pdf )

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ''V A R O Š'' SA OBRAZLOŽENJEM ZA I-XII. 2011 GODINE ( .pdf )

Prečišćen tekst Odluke o kriterijumima i merilima za utvrdjivanje naknade za korišćenje gradjevinskog zemljišta ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vodjenja upravnog postupka ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vodjenja upravnog postupka ( .pdf )

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac ( .pdf )

Odluka o visini stope amortizacije za utvrdjivanja poreza na imovinu ( .pdf )

Odluka o odredjivanju zona i o najopremljenije zone na teritoriji opštine Vršac ( .pdf )

Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2014 godinu na teritoriji opštine Vršac ( .pdf )

Akt o koeficijentima za utvrdjivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Vršac ( .pdf )

Pravilnik o radu sa strankama i resavanju pritužbi

Kodeks ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VRŠAC ( .pdf )

Plan rada komunalnog inspektora ( .pdf )

Rešenje 354-412017-IV-12 ( .pdf )

Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Odluka o merilima za izbor kandidata po internom konkursu ( .pdf )

Kodeks ponašanja službenika ( .pdf )

Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Vršca 23.02.2018.

Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Vršca 13.01.2018.

Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Vršca 13.01.2018.

Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Vršca Službi interne revizije, Službi budžetske inspekcije i službi zaštitnika gradjana grada Vršca 22.02.2019.

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta

Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije Gradske uprave Grada Vršca

Poslovniik o radu Žalbene komisije Gradske uprave Grada Vršca

Odluka o merilima za izbor kandidata po javnom konkursu ( .pdf )

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP