POSTUPCI PROCENE UTICAJA

1. Opšte napomene

U pravnom sistemu Republike Srbije, procena uticaja projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, uređena je Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim propisima. Takvi projekti podležu obavezi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, na koju nadležni organ daje saglasnost u propisanom postupku, čime se omogućava realizacija projekta. Zakonom je izričito utvrđeno da se izvođenju projekta ne može pristupiti bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.Projekti namenjeni odbrani zemlje ne podležu proceni uticaja na životnu sredinu uređenom ovim zakonom. Predmet procene uticaja na životnu sredinu su projekti:

• koji se planiraju i izvode u prostoru;

• koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu; ili

• predstavljaju rizik po zdravlje ljudi.

Pored planiranih (novih) projekata, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu i bez odobrenja za izgradnju ili upotrebu za koje se vrši procena uticaja zatečenog stanja.

Procenom uticaja obuhvaćeni su projekti koji su definisani Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.

Za primenu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu odgovorni su nadležni organi na nivou Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave sa obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom. Pored nadležnog organa, subjekti koji učestvuju u proceni uticaja na životnu sredinu su i:

• nosilac projekta, kao podnosilac zahteva u postupku procene uticaja projekta na životnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju objekta ili ostalih intervencija

u prirodnom okruženju;

• javnost;

• zainteresovana javnost;

• zainteresovani organi i organizacije.

Postupak procene uticaja projekata na životnu sredinu sprovodi se po fazama, u zavisnosti od toga da li je predmet procene projekat na Listi I – za koga je obavezna procena uticaja, ili je predmet procene projekat na Listi II – za koga se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.

Zakonom su propisane sledeće faze postupka:

• odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekte navedene na Listi II;

• određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte navedene:

– na Listi II za koje je u prethodnoj fazi odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu;

– na Listi I, za koje je obavezna procena uticaja;

• odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Postupak procene uticaja projekta na životnu sredinu pokreće nosilac projekta podnošenjem odgovarajućeg zahteva nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja (projekta na Listi II),odnosno za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja (projekta na Listi I). Zahtev se podnosi u toku planiranja izgradnje projekta, odnosno u toku izrade urbanističko-tehničke i tehničko-tehnološke dokumentacije koja se priprema radi dobijanja odobrenja za izgradnju planiranog projekta ili za njegovu rekonstrukciju, promenu tehnologije, promenu kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekta.

Za projekte na Listi II postupak se nastavlja zahtevom za određivanje obima i sadržaja i sprovodi se na način propisan za fazu određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Postupak procene uticaja za sve projekte okončava se u trećoj fazi – odlukom nadležnog organa o davanju saglasnosti ili odbijanjem zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Nosilac projekta je dužan da započne izvođenje projekta u roku od dve godine od dana prijema odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

2. Prava javnosti

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena su prava javnosti koja se ostvaruju u postupcima procene uticaja na životnu sredinu. Prava koje se odnose na informacije o podnetim zahtevima nosioca projekta ostvaruje javnost u najširem smislu (uključujući zainteresovanu javnost).

Druga prava definisana su na sledeći način:

• pravo na uvid u podneti zahtev i (prateću) dokumentaciju;

• pravo na izjavljivanje mišljenja o podnetom zahtevu, pre donošenja odluke nadležnog organa;

•pravo na informacije o donetoj odluci, razlozima i odlučnim činjenicama na kojima se odluka zasniva;

• pravo na žalbu protiv odluke nadležnog organa;

3. Prava zainteresovane javnosti

Po objavljivanju (prijemu) obaveštenja nadležnog organa o podnetom zahtevu, zainteresovana javnost ima pravo da, u zakonski predviđenom roku izvrši uvid u podneti zahtev, odnosno podatke i dokumentaciju priloženu uz zahtev, sazna podatke o organu nadležnom za postupanje po zahtevu i prirodi odluke koju taj organ može doneti; izjavi mišljenje o podnetom zahtevu.

Sem tih prava, zainteresovana javnost ima pravo i da nadležni organ njeno mišljenje uzme u obzir prilikom odlučivanja o podnetom zahtevu; da bude obaveštena o odluci nadležnog organa donetoj po zahtevu i razlozima na kojima se odluka zasniva;i da izjavi žalbu protiv odluke nadležnog organa kojom je odlučeno o potrebi procene uticaja na životnu sredinu odnosno obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Po objavljivanju (prijemu) obaveštenja nadležnog organa o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, odnosno o vremenu i mestu javnog uvida, prezentacije i javne rasprave o studiji, zainteresovana javnost ima pravo, u roku koji odredi nadležni organ, koji ne može biti kraći od 20 dana, da: izvrši uvid u studiju, odnosno podatke, dokaze i dokumentaciju koji čine sastavni deo studije, izjavi mišljenje o studiji, odnosno podacima, dokumentaciji i drugim činjenicama relevantnim za predmetni projekat i postupanje, odnosno odluku nadležnog organa; učestvuje u javnoj prezentaciji i raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, tj. da podnosi primedbe i mišljenja i ima pravo na odgovor, odnosno stav nosioca projekta o iznetoj primedbi ili mišljenju; nadležni organ njeno mišljenje uzme u obzir prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja; bude obaveštena o odluci nadležnog organa donetoj po zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, sadržini odluke, glavnim razlozima, odnosno odlučnim činjenicama na kojima se odluka zasniva; i najvažnijim merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja i da zatraži od nadležnog organa, u pisanoj formi, uvid u kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja projekta na životnu sredinu.

4. Pravo na pravnu zaštitu

Za razliku od prava koja se odnose na informacije o podnetim zahtevima, odnosno pokrenutim postupcima procene uticaja projekata na životnu sredinu, koja ostvaruje javnost u najširem smislu ( tj. uključujući i zainteresovanu javnost), pravo na pravnu zaštitu, tj. pravo na žalbu, odnosno pravo na podnošenje tužbe i pokretanje upravnog spora, ostvaruje samo onaj segment javnosti definisan kao „zainteresovana javnost“. Nezadovoljna odlukom drugostepenog organa donetom po izjavljenoj žalbi, zainteresovana javnost ima mogućnost da pokrene upravni spor, podnošenjem tužbe upravnom sudu.

Zainteresovana javnost može takav spor pokrenuti i protiv odluke kojom je odlučeno o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor i protiv odluke nadležnog organa kojom je odlučeno o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

5. Prava zainteresovanih organa i organizacija

Prava zainteresovanih organa i organizacija definisana su zakonom. To su sledeća prava:

• pravo na dostavljanje informacije o podnetom zahtevu, odnosno pokrenutom postupku za: – odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu; – određivanje obima i sadržaja studije; i – davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu;

• pravo na uvid u podneti zahtev i dokumentaciju, odnosno pravo na uvid u studiju;

• pravo na: – izjavljivanje mišljenja o podnetom zahtevu; – učešće u javnoj prezentaciji i raspravi o studiji, pre donošenja odluke nadležnog organa;

– uzimanje u obzir dostavljenog mišljenja pri odlučivanju o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja, zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu i zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu;

• pravo na dostavljanje informacije o: – donetoj odluci; i – razlozima i odlučnim činjenicama na kojima se odluka zasniva.

Značaj korišćenja ovih prava, tj. učešća zainteresovanih organa i organizacija u postupcima procene uticaja projekata na životnu sredinu ogleda se u mogućnosti jačanja koordinacije i intersektorskog po- vezivanja i saradnje, sa ciljem da se postupci i odluke organa javne vlasti u praksi potpuno usaglase. Izostanak participacije zainteresovanih organa i organizacija, može imati za posledicu nastavak postupka procene uticaja na životnu sredinu bez uzimanja u obzir interesa tih organa i organizacija.

6. Obaveze nadležnih organa

Zakonom ustanovljenim pravima javnosti, zainteresovane javnosti i zainteresovanih organa i organizacija u postupku procene uticaja na životnu sredinu, odgovaraju korelativne obaveze i odgovornosti nadležnih organa, koje su utvrđene u svakoj fazi procene uticaja. Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, prvi put su, u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji, nesporno utvrđene najznačajnije obaveze nadležnog organa i donete procesne norme kojima se definiše način i obim učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Odgovornost organa nadležnog za sprovonenje postupka procene uticaja na životnu sredinu, u fazama koje prethode izradi studije i pri postupanju po zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, obuhvata obavezu da:

• na zahtev nosioca projekta obezbedi u propisanom roku potrebne podatke i dokumentaciju kojima raspolaže, koji su od značaja za utvrnivanje i procenu mogućih direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu, a ako ne raspolaže traženim podacima i dokumentacijom, o tome pisanim putem obavesti nosioca projekta;

• odluči o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekata sa liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja, primenom propisanih kriterijuma;

• odredi obim i sadržaj studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu;

• primi mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o zahtevima nosioca projekta;

• uzme u obzir mišljenja zainteresovane javnosti o podnetom zahtevu nosioca projekta, prilikom donošenja svoje odluke;

• uzme u obzir mišljenja zainteresovanih organa i organizacija o podnetom zahtevu nosioca projekta, prilikom donošenja svoje odluke;

• oceni studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i odluči o zahtevu za davanju saglasnosti na studiju;

• provodi postupke ažuriranja studije uticaja na životnu sredinu i procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, uključujući javnost, na osnovu shodne primene odredbi Zakona kojima su urenena odgovarajuća pitanja procene ucitaja na životnu sredinu.

U okviru navedenih postupaka, nadležni organ ima sva prava i obaveze utvrđene zakonom kojim se uređuje upravni postupak i s tim u vezi:

• proverava i utvrđuje urednost zahteva nosioca projekta;

• traži dodatne podatke i dokumentaciju;

• određuje rok za njihovo dostavljanje; i

• ako nosilac projekta ne postupi po njegovom zahtevu, odbacuje zahtev nosioca projekta kao neuredan.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP