Učešće javnosti u postupku procene uticaja na životnu sredinu

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu je predviđeno učešće zainteresovanih organa i organizacija, kao i javnosti u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu. Za sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za sve projekte za koje odobrenje za izgradnju daje opštinski organ, nadležno je odeljenje za komunalne i stampene poslove, Opštinske uprave Opštine Vršac.
U postupku procene uticaja na životnu sredinu predviđeno je učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u sve tri faze postupka procene uticaja.
Za sve projekte za koje bude nadležno Odeljenje za komunalne i stambene poslove zainteresovani organi i organizacije biće obaveštavani pismenim putem, a javnost putem oglasa u listu ''Vršačke vesti'', ( ), putem obaveštenja:
- obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
- obaveštenje o donetom rešenju o odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
- obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
- obavešenje o donetom rešenju o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
- obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i održavanju javne prezentacije i javne rasprave
- obaveštenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju projekat utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući i nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa. Zainteresovana nevladina organizacija može podneti zahtev organu nadležnom za vođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu da je evidentira kao zainteresovanu za učešće u postupku procene uticaja određenih ili svih projekata u okviru njene registrovane delatnosti, bilo u okviru javnog poziva nadležnog organa ili po svojoj inicijativi.
S obzirom da je ovim zakonom prediđeno učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u proces donošenja odluka za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, pozivamo vas aktivno učešće u sprovođenju navedenih postupaka.


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Bazna stanica mobilne telefonije ''Vršac 5'' na k.p. 2009 K.O. Vršac, u ulici Školska br. 5. U Vršcu, na teritoriji grada Vršca, nosioca projekta ''Cetin'' do.o. iz Novog Beograda, Omladinskih brigada br. 90,. nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-56/2020-IV-04 od dana 01.02.2021. godine).

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave Grada VršcaU skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID

ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA BR. 2 SA PROMENOM NAMENE UZ IZVOĐENjE RADOVA U PROIZVODNI POGON ZA PAPIRNU AMBALAŽU

''Interton'' doo iz Vršca, Pavliški put levo br. 46 podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Rekonstrukcija objekta br. 2 sa promenom namene uz izvođenje radova u proizvodni pogon za papirnu ambalažu, spratnosti P+0, k.p. 8802/15 K.O. Vršac, u ulici Drugi oktobar bb u Vršcu, teritoriji grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 214, u periodu od 08. februara do 17. februara 2021. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave Grada VršcaU skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID

ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – BS LOKACIJA PA117/PAU117/PAO117 ‘’JABLANKA'', VRŠAC

''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Takovska br. 2. podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta BS lokacija PA117/PAU117/PAO117 ‘’Jablanka'', Vršac, na k.p. 81/2 K.O. Jablanka, na teritoriji grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 214, u periodu od 05. oktobra do 14. oktobra 2020. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine

Gradske uprave Grada Vršca
U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA - Proširenje registrovanog postrojenja za skladištenje neopasnog otpada dodatnim manipulativnim i skladišnim površinama

‘'KAPPA STAR RECYCLING'' DOO iz Beograda, ul. 13. oktobar br. 1, podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Proširenje registrovanog postrojenja za skladištenje neopasnog otpada dodatnim manipulativnim i skladišnim površinama, na k.p. 8789 K.O. Vršac, koja se nalazi u ulici Pavliški put levo bb u Vršcu na teritoriji grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 24. februara do 04. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave Grada Vršca


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RBS ''VRŠAC 3 LTE'' – PAU71/PAL71, VRŠAC

''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Takovska br. 2. podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Rekonstrukcija lokacije RBS ''Vršac Vršac 3 LTE'' PAU71/PAL71, Vršac, na k.p. 4561 K.O. Vršac, koja se nalazi na krovu zgrade Pošte,u ulici Žarka Zrenjanina 15 u Vršcu na teritoriji grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 13. januara do 22. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave Grada Vršca


Na osnovu odredbe člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 36/09) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE
o donošenju rešenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradska uprave Grada Vršca donelo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Rekonstrukcija i dogradnja farme za uzgoj i tov svinja'', na kat. parc. br. 3777/2, K.O. potes Đuraka u Straži, na teritoriji grada Vršca, na zahtev nosioca projekta ''Agro Virt'' doo iz Barica, Maršala Tita 151 (Rešenje br. 501-40/2019-IV-04 od 10.12.2019. godine)

Rešenje o davanju saglasnosti doneto je na osnovu Izveštaja Tehničke komisije, kao i na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, kojom je konstatovano da projekat neće imati negativnih posledica na životnu sredinu, ukoliko se ispoštuju propisane mere predviđene u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu, navedene u poglavlju 8. Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i ukoliko se obezbedi izvršavanje Programa praćenja uticaja na životnu sredinu koji je sastavni deo Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (poglavlje 9).

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rešenja zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave grada Vršca


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RBS ''STRAŽA'' PA14/PAU14/PA14C140/PAO14, VRŠAC

''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Takovska br. 2. podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Rekonstrukcija lokacije RBS ''Straža'' PA14/PAU14/PA14C140/PAO14, Vršac, na k.p. 699 K.O. Straža, teritoriji grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 19. jula do 29. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave Grada Vršca


U skladu sa članom 14. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/09), Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta ‘'Agro Virt'' doo iz Barica, Maršala Tita 151, podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA – Farma za uzgoj i tov svinja, na kat. parc. br. 3777/2 KO Straža, potez Đuraka u Straži, na teritoriji Grada Vršca.

Uvid u podneti zahtev, odnosno u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 15. jula 2019. godine do 29. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 15 od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja predmetnog projekta ovom odeljenju.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine
Gradske uprave Grada Vršca


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Rekonstrukcija lokacije RBS ''Vršac - Hemograd LTE'' PAU75/PAL75, Vršac, na k.p. 9675/3 K.O. Vršac, koja se nalazi na krovu kotlarnice u naselju Hemograd,u ulici Katalpi bb u Vršcu na teritoriji grada Vršca, nosioca projekta ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, ul. Takovska br. 2. nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-19/2019-IV-04 od dana 24.04.2019. godine).

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Gradska uprava Grada Vršca
Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Bunar za vodosnabdevanje B1/89, na k.p. 801/4 K.O. Straža, u ulici Pe Đal La Vij u Straži na teritoriji grada Vršca, nosioca projekta JP ''Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'' iz Bele Crkve, Dejana Brankova br.22. nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-3/2019-IV-04 od dana 20.03.2019. godine).

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Gradska uprava Grada Vršca
Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – BUNAR ZA VODOSNABDEVANjE B1/89

JP ''Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'' iz Bele Crkve, Dejana Brankova br.22 podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Projekta Bunar za vodosnabdevanje, na k.p. 801/4 K.O. Straža, u ulici PE Đal La Vij u Straži na teritoriji grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 04. marta do 13. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene
poslove i poslove zaštite
životne sredine
Gradske uprave Grada Vršca


U skladu sa članom 11. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat. parc. br. 9639/3 K.O. Vršac ,u ulici Užička br. 24a u Vršcu, nosioca projekta Aurike Grubišić osnivača preduzetničke radnje ''Ponovna upotreba razvrstanih materijala ''SIM PLAST-VŠ'' iz Vršca, Sremska br. 4. nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-33/2018-IV-04 od dana 03.12.2018. godine).

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Gradska uprava Grada Vršca
Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA - SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OPADA

Aurika Grubišić osnivač preduzetničke radnje ''Ponovna upotreba razvrstanih materijala ''SIM PLAST-VŠ'' iz Vršca, Sremska br. 4 podnela je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat. parc. br. 9639/3 K.O. Vršac ,u ulici Užička br. 24a u Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 19. novembra do 28. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine

Gradske uprave Grada Vršca


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Vršca – proširenje postojećeg postrojenja – nova gradnja i rekonstrukcija, na k.p. 18868 KO Vršac, u ulici Generala Emanuela Arsenijevića bb u Vršcu, nosioca projekta JKP ''Drugi oktobar'' iz Vršca, Stevana Nemanje br. 26,. nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-36/2018-IV-04 od dana 09.07.2018. godine).
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Gradska uprava Grada Vršca
Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine


U skladu sa članom 11. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat - Retenzija ''Uljma'' sa zemljanom pregradom, na k.p. 3735 K.O. Uljma, na potezu Gornje utrine u Uljmi, na teritoriji Grada Vršca, nosioca projekta Grada Vršca iz Vršca, Trg pobede 1. nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-35/2018-IV-04 od dana 03.07.2018. godine). Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Gradska uprava Grada Vršca

Odeljenje za komunalne i stambene poslove

i poslove zaštite životne sredine


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – OBJEKATA PPV –OBJEKAT ZA SMEŠTAJ POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE BUNARSKE VODE


''HEMOFARM'' AD iz Vršca, Beogradski put bb podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Objekta PPV-Objekat za smeštaj postrojenja za prečišćavanje bunarske vode, na k.p. 9690/1 K.O. Vršac, u ulici Beogradski put bb u Vršcu.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 09. aprila do 19. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene
poslove i poslove zaštite
životne sredine
Gradske uprave Grada VršcaU skladu sa članom 11. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove, objavljuje:

OBAVEŠTENjE


Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Vađenje i sanacija rezervoara interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, na kat.parc. br. 52 KO Vršac u Vršcu, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 9, nosioca projekta STUP ''Vršać' A. D. iz Vršca, Vojvode Stepe Stepanovića br. 9, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-67/2016-IV-04 od dana 08.03.2017. godine).
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.U skladu sa članom 11. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove, objavljuje:

OBAVEŠTENjE


Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Rekonstrukcija lokacije RBS "Vršac" PA02/PAH02/PAU02/PAL02, na kat. parc. br. 4324/1 KO Vršac, u Vršcu, Svetosavski trg 12. na krovu hotela ''Srbija'', nosioca projekta ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, IJ Pančevo, ul. Svetog Save br. 11 u Pančevu nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-11/2016-IV-04 od dana 08.02.2017. godine).
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.
Odeljenje za komunalne i stambene posloveU skladu sa članom 11. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove, objavljuje:

OBAVEŠTENjE


Obaveštava se zainteresovana javnost da je Odeljenje za komunalne i stambene poslove Gradske uprave Grada Vršca donelo odluku da za projekat – Interna stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila, na kat.parc. br. 52 KO Vršac u Vršcu, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.9, nosioca projekta STUP ''Vršac'' A D. iz Vršca, Vojvode Stepe Stepanovića br. 9, nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (Rešenje broj 501-66/2016-IV-04 od dana 30.01.2017. godine).
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, preko ovog odeljenja.

Gradska uprava Grada Vršca
Odeljenje za komunalne i stambene posloveU skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove, objavljuje:

JAVNI UVID
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RBS "MITROPOLITA STATIMIROVIĆA (VIP) LTE'' PAL72 VRŠAC


''Telekom Srbija'' AD., Izvršna jedinica Pančevo iz Pančeva, Svetog Save 11. podnela je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Rekonstrukcija lokacije RBS "Mitropolita Stratimirovića (VIP) LTE-PAL72 Vršac, na k.p. 7219/2 K.O. Vršac, u ulici Mitropolita Stratimirovića br. 26. u Vršcu.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 06. februara do 15. februara 2017. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
Gradske uprave Grada Vršca


U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i br. 36/2009) Gradska uprava Grada Vršca Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

JAVNI UVID ZAHTEVA ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA - SANACIJA SISTEMA ZA ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE FEKALNE KANALIZACIJE AERODROMA VRŠAC

''SMATSA'' DOO iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 10 podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Sanacija sistema za odvođenje i prečišćavanje fekalne kanalizacije aerodroma Vršac, na k.p. 14032 K.O. Vršac, u ulici Podvršanska 146. u Vršcu. Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 23. oktobra do 01. oktobra 2017. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom odeljenju.

Ovo odeljenje će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Vršca

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP