петак, 19. април 2024.
ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА КИОСК У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ
ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА КИОСК У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-17/2024-III-01 од 02. априла 2024 године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за локацију за киоск објављује

О Г Л А С

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА КИОСК У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за давање локације на површини јавне намене у Великом Средишту, ради постављања односно коришћења привременог објекта - киоска на локацији у Великом Средишту, Улица Железничка, испред кућног броја 138, површине 20м2, на којој се налази монтажни објекат.

Локација за киоск даје се на период до 5 година. Право учешћа на јавном надметању имају активна правна лица и предузетници.

Почетна цена за спровођење јавног надметања за доделу локације за постављање односно коришћење киоска износи 20.000,00 динара.

Учесници јавног надметања су дужни да уплате депозит у висини од 30% од почетне цене и доказ о уплати доставе уз пријаву за јавно надметање. (Депозит се уплаћује на рачун број: 840-720804-40 Градске управе Вршац - „Депозит Град Вршац", са позивом на број 54-241 по моделу 97). Уз пријаву се такође подноси доказ о уплати административне таксе за учешће на јавном надметању у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета Града Вршца, број 840-742241843-03, позив на број 54-241 по моделу 97.

Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за локацију за киоск, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници Градске управе Вршац (образац пријаве може се добити у канцеларији 211 Градске управе Вршац или преузети са званичног Портала Града Вршца). У пријави учесник јавног надметања обавезно уписује своју e-mail адресу.

Рок за подношење пријаве је до 25. априла 2024. године. Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока Комисија неће разматрати. Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе Вршац дана 26. априла 2024. године у 12 часова.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац региструје и истом се додељује локација ако прихвати утврђену почетну цену надметања. У случају више учесника на јавном надметању, право на локацију стиче учесник који је дао највећу понуду. Уколико најповољнији понуђач одустане од своје понуде, Комисија обавештава о томе следећег по реду учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније и нуди му локацију. Локација се додељује понуђачу који остане при својој понуди и писмено се изјасни о томе. У случају одустајања свих учесника у јавном надметању за одређену локацију, поступак давања локације се понавља.

Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирани износ. Учесник јавног надметања који је дао највећу понуду, као и сваки следећи учесник јавног надметања према утврђеном редоследу понуда, који одустане од своје понуде, нема право на повраћај депозита.

Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђени - излицитирани износ (умањен за износ уплаћеног депозита) до 30. априла 2024. године. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року Градска управа неће одобрити коришћење локације.

Поред уплате излицитираног износа којим стиче право на предметну локацију у наредних 5 година, најповољнији учесник у јавном надметању у обавези је да месечно плаћа накнаду за коришћење јавних добара чији износ ће Градска управа утврдити у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних добара.

Уколико власник објекта који се налази на локацији учествује у јавном надметању и оствари право на исту давањем најповољније понуде, наставиће са коришћењем те локације уз одобрење Градске управе за наредни период од 5 година.

Уколико друго лице, које није тренутни власник постојећег објекта на локацији, у поступку јавног надметања оствари право на ту локацију давањем најповољније понуде, исту ће добити на коришћење након уклањања постојећег објекта.

Власник постојећег објекта, који у поступку јавног надметања не оствари право на локацију, дужан је да уклони свој објекат у року од 15 дана од дана завршетка јавног надметања и површину јавне намене доведе у пређашње стање.

Изузетно, уколико након завршеног поступка јавног надметања, власник постојећег објекта на локацији изврши продају објекта лицу које је у том поступку остварило право на локацију на којој се налази предметни објекат и, у року од 15 дана од дана завршетка јавног надметања, достави Градској управи оверен уговор о купопродаји објекта, нема обавезу уклањања истог са локације.

Ближе информације, могу се добити у канцеларији 211 на II спрату зграде Градске управе Вршац или на телефон 013/ 800-534.

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP