petak, 19. april 2024.
OGLAS ZA SPROVODJENJE JAVNOG NADMETANJA ZA LOKACIJU ZA KIOSK U VELIKOM SREDIŠTU
OGLAS ZA SPROVODJENJE JAVNOG NADMETANJA ZA LOKACIJU ZA KIOSK U VELIKOM SREDIŠTU

Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Vršca, br. 06.2-17/2024-III-01 od 02. aprila 2024 godine, Komisija za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za lokaciju za kiosk objavljuje

O G L A S

ZA SPROVODJENJE JAVNOG NADMETANJA ZA LOKACIJU ZA KIOSK U VELIKOM SREDIŠTU

Raspisuje se oglas za sprovodjenje javnog nadmetanja za davanje lokacije na površini javne namene u Velikom Središtu, radi postavljanja odnosno korišćenja privremenog objekta - kioska na lokaciji u Velikom Središtu, Ulica Železnička, ispred kućnog broja 138, površine 20m2, na kojoj se nalazi montažni objekat.

Lokacija za kiosk daje se na period do 5 godina. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju aktivna pravna lica i preduzetnici.

Početna cena za sprovodjenje javnog nadmetanja za dodelu lokacije za postavljanje odnosno korišćenje kioska iznosi 20.000,00 dinara.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uplate depozit u visini od 30% od početne cene i dokaz o uplati dostave uz prijavu za javno nadmetanje. (Depozit se uplaćuje na račun broj: 840-720804-40 Gradske uprave Vršac - „Depozit Grad Vršac", sa pozivom na broj 54-241 po modelu 97). Uz prijavu se takodje podnosi dokaz o uplati administrativne takse za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 1.000,00 dinara, na račun Budžeta Grada Vršca, broj 840-742241843-03, poziv na broj 54-241 po modelu 97.

Prijava za javno nadmetanje podnosi se na adresu: Grad Vršac, Komisija za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za lokaciju za kiosk, Trg Pobede br.1, 26300 Vršac ili lično na pisarnici Gradske uprave Vršac (obrazac prijave može se dobiti u kancelariji 211 Gradske uprave Vršac ili preuzeti sa zvaničnog Portala Grada Vršca). U prijavi učesnik javnog nadmetanja obavezno upisuje svoju e-mail adresu.

Rok za podnošenje prijave je do 25. aprila 2024. godine. Prijave koje su nepotpune i prijave podnete posle roka Komisija neće razmatrati. Javno nadmetanje će se obaviti u Velikoj sali Gradske uprave Vršac dana 26. aprila 2024. godine u 12 časova.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave kojom se podnosilac registruje i istom se dodeljuje lokacija ako prihvati utvrdjenu početnu cenu nadmetanja. U slučaju više učesnika na javnom nadmetanju, pravo na lokaciju stiče učesnik koji je dao najveću ponudu. Ukoliko najpovoljniji ponudjač odustane od svoje ponude, Komisija obaveštava o tome sledećeg po redu učesnika javnog nadmetanja sa nižom ponudom od najpovoljnije i nudi mu lokaciju. Lokacija se dodeljuje ponudjaču koji ostane pri svojoj ponudi i pismeno se izjasni o tome. U slučaju odustajanja svih učesnika u javnom nadmetanju za odredjenu lokaciju, postupak davanja lokacije se ponavlja.

Svim učesnicima u javnom nadmetanju, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon sprovedenog postupka. Najpovoljnijem učesniku, depozit će biti uračunat u izlicitirani iznos. Učesnik javnog nadmetanja koji je dao najveću ponudu, kao i svaki sledeći učesnik javnog nadmetanja prema utvrdjenom redosledu ponuda, koji odustane od svoje ponude, nema pravo na povraćaj depozita.

Najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju dužan je da uplati ponudjeni - izlicitirani iznos (umanjen za iznos uplaćenog depozita) do 30. aprila 2024. godine. U slučaju da se ceo iznos ne uplati u predvidjenom roku Gradska uprava neće odobriti korišćenje lokacije.

Pored uplate izlicitiranog iznosa kojim stiče pravo na predmetnu lokaciju u narednih 5 godina, najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju u obavezi je da mesečno plaća naknadu za korišćenje javnih dobara čiji iznos će Gradska uprava utvrditi u skladu sa Odlukom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Ukoliko vlasnik objekta koji se nalazi na lokaciji učestvuje u javnom nadmetanju i ostvari pravo na istu davanjem najpovoljnije ponude, nastaviće sa korišćenjem te lokacije uz odobrenje Gradske uprave za naredni period od 5 godina.

Ukoliko drugo lice, koje nije trenutni vlasnik postojećeg objekta na lokaciji, u postupku javnog nadmetanja ostvari pravo na tu lokaciju davanjem najpovoljnije ponude, istu će dobiti na korišćenje nakon uklanjanja postojećeg objekta.

Vlasnik postojećeg objekta, koji u postupku javnog nadmetanja ne ostvari pravo na lokaciju, dužan je da ukloni svoj objekat u roku od 15 dana od dana završetka javnog nadmetanja i površinu javne namene dovede u predjašnje stanje.

Izuzetno, ukoliko nakon završenog postupka javnog nadmetanja, vlasnik postojećeg objekta na lokaciji izvrši prodaju objekta licu koje je u tom postupku ostvarilo pravo na lokaciju na kojoj se nalazi predmetni objekat i, u roku od 15 dana od dana završetka javnog nadmetanja, dostavi Gradskoj upravi overen ugovor o kupoprodaji objekta, nema obavezu uklanjanja istog sa lokacije.

Bliže informacije, mogu se dobiti u kancelariji 211 na II spratu zgrade Gradske uprave Vršac ili na telefon 013/ 800-534.

 

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP