Одељење комуналне полиције
Одељење комуналне полиције обавља послове који се односе на: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима, односно питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду; пружање помоћи – асистенције надлежним органима града, прeдузeћимa, oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa у спрoвoђeњу њихoвих извршних oдлукa; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учeствуje у вршeњу спaсилaчкe функциje и пружa пoмoћ другим oргaнимa, прaвним и физичким лицимa нa oтклaњaњу пoслeдицa eлeмeнтaрних и других нeпoгoдa; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријавe; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; надзор зaбрaнe пушeњa у зaтвoрeнoм рaднoм и jaвнoм прoстoру и у jaвнoм прeвoзу; oдржaвaњe jaвнoг рeдa и мирa у склaду сa зaкoнoм утврђeним дeлoкругoм, кao и другe пoслoвe из свог делокруга.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP